Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Transmissions de parades disponibles

D'acord a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, i a al Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants, en la regulació de la transmissió de les autoritzacions dels mercas no sedentaris:

La Llei estableix, en l'article 15, apartat 7) subapartat c) “Si no hi ha cap marxant que compleixi els requisits adequats per a accedir a la plaça oferta, d'acord amb la lletra b), els ajuntaments han de convocar una oferta pública, detallant les característiques de la plaça i import sol.licitat per a la transmissió...”

Per aquest motiu, actualment s'oferten les següents parades:

 

  • 1) Mercats: Dissabtes
    Ubicació: CO017 (C/ de la Cort)
    Longitud: 8 metres linals
    Activitat: Perfumeria, cosmètica i complements
    Preu: 5.000€

Les persones interessades han de contactar amb el Servei de Mercats de l'Ajuntament de Vilafranca: 938920358 o mercats@vilafranca.cat essent la data límit el 7 de setembre de 2018.