Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Concurs de Fotografia de Mercat a Instagram #MercatsVilafranca

1. OBJECTE.^

Amb el concurs fotogràfic per instagramers volem mostrar a través de les noves tecnologies de la fotografia a les xarxes socials els nostres mercats i celebrar l’aniversari dels mercats “MERCAT DE LA CARN 10è ANIVERSARI de la Reforma” i “MERCAT DE SANT SALVADOR 35è ANIVERSARI”.

El Mercat Sant Salvador està ubicat al c/ Francesc Macià, 1 i el Mercat de la Carn a la Vall del Castell, 17, de Vilafranca del Penedès.

La intenció és obtenir una visió fresca, immediata, propera i intuïtiva de l’activitat diària de les parades dels mercats, bar i restaurant.

2. CRITERIS DE VALORACIÓ.^

Es valorarà positivament la capacitat de reflectir l’activitat diària, les persones, la vitalitat, l’amplíssima varietat de productes i l’equipament dels nostres mercats.
Les imatges hauran d’estar fetes en els espais interiors i exteriors dels diferents edificis dels dos mercats o tenir algun element que identifiqui la marca Mercats de Vilafranca.

3. TERMINI.^

El concurs s’iniciarà el dia 26 d’octubre de 2018 i finalitzarà el dia 18 de novembre de 2018. No s’admetran a concurs fotografies publicades més enllà d’aquesta data.

4. FORMA DE PARTICIPACIÓ.^

 • Per participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/).
 • L'organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.
 • La publicació d'imatges a Instagram amb l’etiqueta del concurs significa l'acceptació d'aquestes bases.
 • Totes aquelles fotografies penjades abans o després de les dates marcades o que no s’adeqüin a les condicions del concurs quedaran automàticament descartades.
 • La persona ha de ser l’autora material de l’obra que comparteix, que he de ser original, i comptar amb el consentiment de les persones que hi apareixen en cas que sigui necessari.  
 • Les imatges participants poden ser preses amb qualsevol dispositiu: càmera digital, càmera analògica, telèfon mòbil, etc.
 • Els participants hauran de:
  Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies amb l’etiqueta o hashtag #mercatsvilafranca,  mencionar @mercatsvilafranca i localitzar-les a Vilafranca del Penedès sense prejudici d’altre etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.  
  No hi ha limitació de quantitat de fotografies per participant, i totes i cada una de les fotografies opten a premis independentment de si es tracta del mateix fotògraf, podent-se donar el cas de que un fotògraf guanyi més d’un premi.

5. CARACTERÍSTIQUES DE LES IMATGES.^

Els participants, pel fet de participar, declaren sota la seva responsabilitat que les imatges no tenen cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori. També que han obtingut les autoritzacions de les persones i entitats que hi puguin aparèixer. L’organització es reserva el dret de rebutjar fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, que malmetin la imatge institucional dels Mercats municipals de Vilafranca, així com les que siguin discriminatòries per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. No poden contenir ni fer referència a marques de tercers.

6. PREMIS.^

Es lliuraran tres premis

 • Primer premi: Càmera Polaroid.
 • Segon premi: Tiquets de compra  i productes dels establiments dels mercats municipals de Vilafranca del Penedès per valor de 280€
 • Tercer premi: Tiquets de compra i productes dels establiments dels mercats municipals de Vilafranca del Penedès per valor de 200€

7. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ.^

 • Pot participar en el concurs qualsevol persona física de 16 anys o més. En el cas de persones de menys de 18 anys, el fet de participar en el concurs implica que tenen el consentiment per fer-ho dels seus pares o tutors.
 • L’enviament d’una imatge al concurs no pot infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.
 • La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases.

8. SELECCIÓ DE PROPOSTES GUANYADORES.^

 • El jurat dictarà veredicte dels primer i segon premi. Estarà format per un representant del Mercat de la Carn i un del Mercat de Salvador que forma la comissió organitzadora dels mercats municipals de Vilafranca del Penedès, un de l’Ajuntament de Vilafranca, els fotògraf professionals, Sr.  Carles Fortuny i un professor de fotografia de l’Escola Municipal d’Art Arsenal.
 • El tercer premi s’atorgarà a la fotografia que acumuli més “LIKE”. Les fotografies que hagin obtingut el primer i segon premi no optaran a acumular el tercer premi. Així quedaria que la fotografia que acumuli més Like, rebrà, com a mínim, el tercer premi.  
 • El jurat emetrà veredicte el dia 27 de novembre . El lliurament dels premis serà el 29 de novembre a les 19h al Restaurant Cigró d’Or situat al Mercat de la Carn.

9. COMUNICACIÓ DEL RESULTAT.^

L’organització es posarà en contacte amb les persones guanyadores mitjançant el seu perfil a Instagram @mercatsvilafranca, deixant un comentari a les fotografies guanyadores i els donarà instruccions per posar-s’hi en contacte i facilitar-ne el nom, els cognoms, el número de telèfon i l’adreça postal.
La llista de guanyadors es publicarà al web de l’Ajuntament de Vilafranca  i a les xarxes socials dels Mercats.

10. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.^

Pujar les fotografies a Instagram amb l’etiqueta del concurs implica el permís per tal que l’organització contacti amb els guanyadors a través d'un missatge a la fotografia. Els noms dels guanyadors també es faran públics als canals indicats.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa que les dades dels guanyadors no s'incorporaran a cap fitxer de l'Ajuntament de Vilafranca nio de l’organització de mercats municipals de Vilafranca del Penedès.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès  es reserva el dret de reproduir qualsevol de les imatges presentades durant el període de promoció del concurs i podrà adaptar-les tecnològicament i adequar-les al format idoni per la seva publicació. Posteriorment, només ho farà prèvia autorització de l’autor de la imatge.
Pel que fa a les fotografies guanyadores, els seus autors cedeixen expressament a l’Ajuntament de Vilafranca, a l’Associació de Concessionaris dels Mercats de la Carn i de Sant Salvador,  sense limitació temporal, els drets d’explotació, anomenant sempre el nom de l’autor i de conformitat amb la vigent llei de propietat intel•lectual. Aquests drets en comprenen, en particular, el dret de reproducció total o parcial, permanent o provisional, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma; el dret de distribució; el dret de transformació, i el dret de comunicació pública en tot tipus de formats i suports presents i futurs, tant gràfics com audiovisuals i multimèdia, pel mitjà i canal que es considerin més convenients, incloses les plataformes en línia, webs corporatives i entorns 2.0.
Les fotografies participants que no hagin estat premiades només es podran utilitzar pel desenvolupament i promoció del propi concurs entre una edició i la següent. L’organització no adquireix cap altre dret sobre les fotografies pel sol fet de participar.