Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Rebaixes, saldos i liquidacions

La venda en liquidació, en rebaixes o de saldos són considerades vendes especials.

Les vendes especials són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.

Venda en liquidació^

És venda en liquidació la venda de caràcter excepcional i amb finalitat extintiva de les existències de productes de l'establiment afectat.

La venda en liquidació només es pot dur a terme per execució d'una decisió judicial o administrativa o en alguna de les circumstàncies següents:

a) La cessació total de l'activitat de l'empresa o el tancament d'algun dels seus establiments.

b) El canvi de local comercial o l'execució d'obres la dimensió de les quals comporten el tancament total o parcial de l'establiment durant un mínim d'una setmana.

c) La transformació substancial de l'empresa o de l'establiment comercial que comporta un canvi de l'estructura o de l'orientació del negoci. Si el canvi d'orientació implica deixar de comercialitzar una gamma de productes, només aquests productes poden ésser objecte de liquidació.

d) L'execució d'obres alienes a l'establiment que n'afecten directament el normal funcionament si la durada, real o prevista, d'aquestes obres supera els tres mesos.

e) La liquidació que decideix fer un comerciant que es fa càrrec d'un negoci traspassat o adquirit, segons el cas, o la que decideixen fer els hereus d'un comerciant difunt.

f) En cas de força major que impossibilita l'exercici normal de l'activitat comercial.

Si l'activitat promocional compleix les característiques pròpies de la venda en liquidació descrites en l'apartat 2, aquesta activitat promocional s'ha de fer sempre sota la denominació de «venda en liquidació».

La durada màxima de la venda en liquidació és d'un any.

Durant els tres anys següents a la finalització d'una venda en liquidació el venedor no pot dur a terme en el mateix establiment una nova liquidació de productes similars a l'anterior, llevat que la nova venda en liquidació s'hagi de dur a terme en execució d'una decisió judicial o administrativa, o estigui motivada per una causa de força major o per cessament total en l'exercici de l'activitat.

Correspon al comerciant d'acreditar, a requeriment de la inspecció, la concurrència efectiva d'algun dels supòsits que justifiquen la venda en liquidació.

La venda en liquidació s'ha de comunicar al departament competent en matèria de comerç amb quinze dies d'antelació a la data en què s'inicia i s'hi han de fer constar les causes que la motiven.

Venda en rebaixes ^

Són vendes en rebaixes les activitats de promoció que tenen per objecte donar sortida als estocs de l'establiment mitjançant una reducció dels preus aplicats anteriorment sobre els mateixos productes.

Si l'activitat de venda promocional compleix les característiques pròpies de les rebaixes descrites en l'apartat 1, s'ha de fer sempre sota la denominació de «rebaixes».

Els productes destinats a la venda en rebaixes han d'haver estat posats a la venda amb anterioritat en el mateix establiment, durant un mes, com a mínim, immediatament abans de la data d'inici d'aquesta modalitat de venda.

No es poden vendre en rebaixes productes defectuosos, deteriorats o desaparellats o que pateixin una deterioració greu de llur valor comercial a causa de l'obsolescència tècnica o de la reducció objectiva de les possibilitats d'utilitzar-los.

No es poden destinar a la venda en rebaixes les unitats d'un producte adquirides amb aquesta finalitat.

Les temporades habituals per a dur a terme la venda en rebaixes són l'hivern i l'estiu, en què tradicionalment es fa aquest tipus de venda amb finalitat extintiva. Anualment, abans del 30 de setembre, el consell assessor de la Generalitat en matèria de comerç ha de recomanar les dates d'inici i de finalització de les temporades de l'any següent, atenent, en cada moment, les demandes del sector comercial.

La venda en rebaixes s'ha d'anunciar amb aquesta denominació i amb el detall del període durant el qual es durà a terme aquest tipus de venda.

 

Venda de saldos ^

Es considera venda de saldos la d'aquells productes el valor del mercat dels quals es trobi manifestament disminuït a causa del seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència, i per tant siguin ofertats a un preu inferior a l'habitual sense que comportin risc ni engany pel consumidor. Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.
No hi ha limitació de temps la durada de la venda ocasional de saldos. El temps depèn de quan s'exhaureixin els articles posats a la venda sota aquest règim de venda especial.
Es pot dur a terme vendes en règim de saldos en temporada de rebaixes, sempre i quan s'ajustin estrictament als supòsits legals previstos per aquest tipus de venda especial.

Condicions generals per a la venda de saldos

 1. Que es tracti de productes que es trobin en alguna de les circumstàncies legalment establertes.
   
 2. Cal que els productes objecte de venda de saldos hagin estat inclosos a l'estoc del venedor durant un període no inferior a 6 mesos.
   
 3. La venda ocasional de saldos està subjecta a comunicació prèvia a la Direcció General de Comerç o a les Delegacions Territorial del Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme que ha de ser presentada amb una antelació mínima de 7 dies. En aquesta comunicació ha de constar com a mínim: identificació del titular; identificació de l'establiment (domicili i articles que es comercialitzen), i causa de la venda en règim de saldos. Aquesta comunicació s'ha d'exhibir en un lloc visible de l'establiment mentre duri la venda de saldos.
   
 4. La venda permanent de saldos està subjecta a l'obtenció prèvia d'un permís de la Direcció General de Comerç. En la sol·licitud ha de constar com a mínim: identificació del titular; identificació de l'establiment (domicili i articles que es comercialitzen descripció de l'estat dels articles que es vendran en règim de saldos i, si s'escau, identificació de l'establiment on es durà a terme la venda permanent de saldos si està específicament destinat a aquesta activitat.
   
 5. Els productes venuts en règim de saldos han de ser publicitats mitjançant una informació clara que identifiqui aquests productes, indicant quan es tracti de productes deteriorats, defectuosos o desaparellats aquesta circumstància de manera precisa i ostensible.
Accessibilitat