Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Garanties

Els béns (nous o de segona mà) afectats per aquesta normativa són:

  1. Els contractes de compravenda de productes i els contractes de subministrament de productes que s'hagin de produir o fabricar.
     
  2. No és aplicable als productes adquirits mitjançant venda judicial, a l'aigua o al gas, quan no estiguin envasats per a la venda en volum delimitat o quantitats determinades, i a l'electricitat. Tampoc és aplicable als productes de segona mà adquirits en subhasta administrativa a la qual els consumidors i usuaris puguin assistir personalment.

El venedor té l'obligació de lliurar al consumidor un producte:

  • Que s'ajusti a la descripció que se  n'ha fet,
  • Que tingui les qualitats de la mostra ensenyada,
  • Que sigui apte per a l'ús al qual ordinàriament es destini,
  • Que sigui apte per a l'ús especial que haguessin pactat,
  • Que tingui la qualitat i les prestacions habituals, d'acord amb la seva naturalesa i amb les informacions que n'hagi donat el venedor o el productor en la seva publicitat o etiquetatge.
  • Si la instal.lació està inclosa en el preu, un bé tampoc serà conforme si s'ha instal.lat incorrectament.
Accessibilitat